torsdag 12 mars 2009

Vinnova rapport: Arbetssituation och stresshantering hos kabinpersonal


Allvarliga tillbud och olyckor inom flygtrafiken är relativt ovanligt, men när de inträffar ställs höga krav på kabinpersonalens förmåga att uppträda auktoritativt och effektivt. Det är dock inte bara vid ett direkt olyckstillbud det ställs stora krav på kabinpersonalens förmåga att hantera kritiska situationer. Det finns en hel flora av incidenter som kräver professionell hantering, t ex när passagerare blir hastigt sjuka eller när för passagerarna prövande incidenter inträffar. Denna rapport är en studie av arbetssituationen och stresshanteringen som den upplevs och beskrivs av kabinpersonal från tre svenska flygbolag. Bland andra Skyways, Falcon Air och Braathens Sverige har bidragit.

REFERAT (syfte, metod, resultat):
Rapporten är en studie av arbetssituation och stresshantering som den upplevs och beskrivs av kabinpersonal från tre svenska flygbolag. Ett hundratal individer har fått komma till tals och ge sin version av sitt yrke. Med hjälp av enkät och intervjuer har författarna undersökt vad kabinpersonalen trivs med respektive ser som avigsidor i sitt arbete, vad de bedömer vara ideala personlighetsdrag likväl som mindre lämpliga sådana i detta yrke, vad som upplevs som pressande situationer och vilka strategier som används för att hantera dem.

Att öka kunskapen och förståelse för denna personalkategoris arbetssituation har stor betydelse eftersom detta har implikationer för vad företaget kan göra när det gäller urval och utbildning. Rapporten är skriven för alla med ett intresse för kabinpersonal som yrkesgrupp, men kanske speciellt för kabinpersonalen själva och för deras chefer.

Läs rapport här.
Författare: Gunilla Amner & Olof Ryden
Utgiven: 2001-februari

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar